Management | cpk-cz.eu

Vyhledávání na webu

Management

Management

Pomůžeme Vám nalést a zajistit akceschopný management a dovedeme Vás k úspěchu...

Team ČPK

Pokud vyjdeme z definice, že manažer je především člověk, který vykonává práci a dosahuje firemních cílů skrze jiné lidi, pak se jeho práce dotýká zejména organizování práce a působení na lidi okolo něj. Je tím myšleno například řešení interpersonálních záležitostí, komunikování s okolím, dovednost řešit problémy a rozhodovat, plánovat, organizovat, vést lidi, motivovat je, atd. To vše je součástí práce manažera, to vše jsou role, ve kterých musí dobře organizovaný manažer umět vystupovat.


Efektivita zvládání těchto manažerských rolí odpovídá úrovni skutečných kompetencí manažera. Tyto kompetence jsou vlastně nároky kladené na manažera, jejichž naplňováním dochází k úspěšnému vykonávaní jeho práce. Základem pro vznik skutečných kompetencí je osobní potenciál, který je vymezen individuálními stránkami jeho osobnosti. Aby tedy manažer mohl rozvíjet své znalosti a dovednosti, aby mohl lépe vykonávat a organizovat práci svou i druhých, měl by se v prvé řadě soustředit na rozvoj svého osobního potenciálu. Ten společně se zvládnutím nástrojů a technik organizace vlastní práce je podmínkou pro efektivní působení manažera na okolí, na jeho nadřízené, podřízené, spolupracovníky, zákazníky či veřejnost.


Manažerské role lze rozdělit podle logického sledu manažerských činností. Aby mohl na své okolí působit, musí v prvé řadě umět vstupovat do efektivního kontaktu s lidmi okolo něj-to je náplň jeho interpersonální role. Díky tomu může lidem předávat a od nich získávat informace—to je informační role manažera. Na základě získaných informací musí manažer řešit problémy a rozhodovat—to je náplň role rozhodovací. Aby rozhodnutí mohla být efektivně realizována, musí manažer umět práci druhých zorganizovat—to je role organizační. A k tomu, aby práce byla úspěšně naplněna, musí manažer lidi také efektivně motivovat—to je náplní role motivační.


Pokud jde o samotnou definici managementu, záleží na jednotlivci, ke které koncepci se přikloní. Může to být definice: "ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají k zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), jež jsou nezbytné k dosažení soustavy cílů organizace".


Dále můžeme sdílet názor, že management je orgán institucí, který proměňuje chaos v organizaci a lidské úsilí ve výkon. Musíme rovněž konstatovat, že jen zřídkakdy v dějinách lidstva vstoupila nějaká instituce na scénu tak razantně jako management. Za dobu necelých 150 let transformoval sociální i ekonomickou strukturu vyspělých zemí světa, vytvořil celosvětovou ekonomiku, vytyčil nová pravidla pro státy, které se chtěly stát účastníky této ekonomiky jako rovnocenní partneři.


Role manažera:

Iterpersonální
Informační
Rozhodovací
Organizační
Motivační

Poradenství semináře 

Vstupte...

Motivace-koučink

service

Pro Vás a nejen pro Vás, ale i možnost díky Vám pomoci a inspirovat své okolí.
více...

Finance

Máte nápady a představy a nemáte dostatek finačního krytí? Pomůžeme jak s projekty a záměry, tak také s financemi...
více...

Public relations

Potřebujete zviditelnit Váš výrobek nebo službu? Potřebujete být veřejně zastupováni? Máme řešení...
více...

Tvorba webů

service

Potřebujete vyrobit webové stránky nebo upravit stávající? S námi to není žádný problém.
více...

 
 

Rozdělovník

Upozornění

9/12 2011

Představenstvo ČPK jednohlasně odsouhlasilo úpravu členského příspěvku ve výši 899,- Kč/rok.