Motivace-koučink | cpk-cz.eu

Vyhledávání na webu

Motivace-koučink

Motivace-koučink

Život bez motivace je prázdný a stereotypní. Život s motivací je prožitý.

Team ČPK

Účel motivace

Co chceme dosáhnout tím, že ostatní motivujeme? Jak se to liší od toho, co dosahujeme přesvědčováním nebo donucováním?


V manažerském kontextu je účelem motivace vybudit v ostatních touhu a přání dělat nebo udělat něco, co je v souladu se zájmy organizace.


Přesvědčování a donucování lidí má podobný účel, jako jejich motivování: také jde o to, aby chování pracovníků bylo v souladu se zájmy organizace. V případě přesvědčování a donucení, však chybí slůvka "touha a přání ". Chybí zde nadšení, zaujetí, zápal, plná osobní angažovanost, chybí zde emocionální zapojení člověka do dané činnosti.


Historie lidské společnosti, velké zvraty, objevy lidského ducha, nesmrtelná umělecká díla, vynikající výkony ve sportu i v podnikání, to vše je neodmyslitelně spjato s emocionálním zapojením člověka.


Určitě sami znáte ten rozdíl v pocitech, když něco děláte s chutí oproti tomu pocitům, které Vás doprovázejí při činnosti, kterou děláte jen proto, že musíte.


Činnost lidí, kteří jsou motivováni a těch, kteří jsou nuceni, nebo znechuceni, může být navenek shodná. Rozdíl je zejména ve vnitřním prožívání dané činnosti. Toto vnitřní prožívání se často projevuje navenek a způsobuje rozdílné materiální výsledky.


Je pravdou, že vnější výsledek činnosti, která proběhne donucením může být stejný, jako výsledek, kterého je dosaženo motivací.


Přestože vnější výsledek je stejný, nebo podobný, vnitřní pocit, který si vykonavatel činnosti odnáší, je diametrálně jiný. V případě motivace se jedná o dobrý pocit, v případě přesvědčování spíše o neutrální, a konečně v případě donucení jde o výrazně negativní pocit. To má svůj význam při opakování dané činnosti: má-li daná činnost opakovaný, nebo dlouhodobý charakter, je lépe motivovat, než nutit.


Při motivaci dosahujeme tedy jiných výsledků než při přesvědčování a donucení. Zatímco vnější materiální výsledky mohou být stejné, vnitřní jsou rozdílně.Definice motivace

Motivace je psychologický proces, který aktivuje naše chování a dává mu účel a směr. Je to interní hnací síla ženoucí nás k uspokojení našich nenaplněných potřeb. Je to hnací síla, která nás vede k dosažení osobních a organizačních cílů. Je to vůle něčeho dosáhnout.
Pojem motivace vyjadřuje psychologické příčiny jednání či chování vůbec.
Motivace je hnacím motorem lidského jednání.
Motivace je dočasný a dynamický stav.
Motivovaná osoba má touhu a přání něco udělat.
Motivace je tlak mentálních sil něco udělat.
Motivace jsou pocity, které někoho nutí dosáhnout určitého cíle.
Motivace jsou faktory, které nutí člověka se chovat určitým způsobem.
Motivace je souhrn určujících sil, které jsou za veškerou činností organismu.
Motivace je soustava pohnutek k určité činnosti.
Motivace je psychologický proces vedoucí k energetizaci organismu.

Motivace není to jediné, co ovlivňuje naše chování. Chování je také ovlivňováno biologickými, kulturními a situačními aspekty.


Pokud není touha a přání (emoce), není ani motivace.


Při motivaci může sehrát svoji úlohu i racionální rozhodnutí: s vervou a nadšením neděláme věci, kterým se náš zdravý rozum zdráhá věřit.


Bezesporu má své místo i náš aktuální fyzický stav. Pokud jsme například unaveni, celí rozlámaní po vyčerpávajícím výkonu, ovlivňuje to naše emoce i myšlení a tím i to, co v tomto stavu budeme mít chuť dělat.Dimenze motivace

Motivace má určité dimenze: že se vztahuje k iniciaci, směru, intenzitě a trvalosti chování.


Iniciace znamená, že stav motivace něčím a nějak iniciován. Někdy je příčina interní, někdy externí. Někdy něco vidíme a jednáme, jindy je to na základě toho, co slyšíme či jiné senzorické informace.


Motivace má určitý směr. K dané činnosti existují dva základní směry: směrem od a směrem k. Někdy děláme činnost proto, abychom se něčemu vyhnuli, jindy zase vynakládáme energii na to, abychom něčeho dosáhli. Často je v tom veliký rozdíl; například vyhnout se chudobě není zcela totéž, jako dosáhnout bohatství; liší se cíl, liší se i postup k cíli.


Při konkrétní motivační situace je vždy třeba uvážit, jak silnou motivaci chcete vybudit a jak dlouho má vydržet. Neplatí totiž, že více je lépe. Frenetické a nezřízené nadšení obyčejně nevydrží dlouho. Potřebujete-li krátkodobý od někoho krátkodobý a jednorázový výkon, obyčejně stačí vyvolat motivační výbuch. Pro každodenní rutinní práci v organizaci však potřebujete ještě něco navíc.


Motivace se i v tomto ohledu velice podobá pocitům. I u emocí a pocitů rozlišujeme směr (libost - nelibost), intenzitu i časový průběh.Motivy

Motivy jsou definovány jako pohnutky, psychologické osobní příčiny reakcí, činností a jednání člověka. Za základní formu motivů jsou pokládány potřeby. Pocit, že něčeho máme nedostatek nás vede k činnostem, kterým potřebu uspokojujeme.


Potřeb je celá řada a různí autoři je různě dělí. Nejznámější je bezesporu teorie potřeb Abrahama Maslowa, dobře zapamatovatelná a v praxi použitelná je i systémový model potřeb známý například z populárních pracích Stephena Coveye (fyzické/biologické potřeby, sociální, psychické a duchovní potřeby).


Kromě potřeb existují i jiné motivy. K nejznámějším patří pudy, zájmy, cíle, ctižádost, ideály a zvyky:

Pud - vrozená pohnutka činnosti, označení pro energii nebo cílenou činnost až nutkání (pud pohlavní, mateřský apod.)
Zájem - získaný motiv, který se projevuje kladným vztahem člověka k předmětům nebo činnostem, které ho upoutávají po stránce poznávací nebo citové. Vyhraněný zájem označujeme pojmem záliba.
Ctižádost (ambice) - snaha o sebeuplatnění, vyniknutí.
Cíl - uvědomělý směr aktivity, když chceme něčeho dosáhnout, něco vykonat, něčemu se vyhnout, něco dělat či nedělat apod. Cíle si člověk stanovuje, aby dosáhl uspokojení svých potřeb
Ideály - jsou vzorové cíle, např. ideál životního partnera, způsobu života apod.
Zvyk - tendence vykonávat za určitých okolností určitou činnost.Poradenství / Semináře
 

Vstupte...

Motivace-koučink

service

Pro Vás a nejen pro Vás, ale i možnost díky Vám pomoci a inspirovat své okolí.
více...

Arbitráže

Trápí Vás časté a nekonečné soudní tahanice s Vašimi dlužníky, kteří uměle prodlužují řízení? Existují řešení v podobě arbitráží, kdy soudce či soudkyni nahrazuje tzv. rozhodce ad hoc.
více...

Public relations

Potřebujete zviditelnit Váš výrobek nebo službu? Potřebujete být veřejně zastupováni? Máme řešení...
více...

SEO

service

Nevidí Vás vyhledávače google či seznam? Napravíme a zvýšíme Vám návštěvnost a klientelu.
více...

 
 

Rozdělovník

Upozornění

9/12 2011

Představenstvo ČPK jednohlasně odsouhlasilo úpravu členského příspěvku ve výši 899,- Kč/rok.